Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Okido Yoga Dojo Nederland
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen en cursussen die de Stichting Okido Yoga Dojo Nederland, hierna te noemen de stichting, organiseert in de dojo aan de Kloosterweg 4a te Laren, Gelderland.

1. Inschrijving
1.1 Door het versturen van het inschrijfformulier en het voldoen van 20% aanbetaling van het cursusgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

2. Deelname
2.1 Inschrijving voor een cursus is definitief na ontvangst van de aanbetaling als hiervoor bedoeld. 
2.2 Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat de deelnemer vrij af te zien van het aangeboden programma. Echter de stichting adviseert het volledige programma te volgen. Afzien van het programma geeft geen recht op restitutie van de aanbetaling noch recht op vervangende les of activiteit.
2.3 Het restant (80%) van het cursusgeld dient 10 dagen voor aanvang van de cursus bijgeschreven te zijn op de bankrekening van de stichting, dan wel in contanten zijn voldaan.
2.4 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2.5 De prijzen zijn inclusief deelname aan het volledige yoga-programma, overnachtingen, maaltijden en drinken.

3. Annulering
3.1 Als deelnemer besluit te annuleren, langer dan 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus, ongeacht de reden, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de 20% aanbetaling. Dit bedrag mag dan wel gebruikt worden voor deelname aan een andere cursus op een later tijdstip.
3.2 Als deelnemer besluit te annuleren, binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de 20% aanbetaling, noch kan het bedrag gebruikt worden voor deelname aan een andere cursus op een later tijdstip.
3.3 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden behoudt de stichting zich het recht voor een cursus af te gelasten. In dit geval worden alle gedane betalingen gerestitueerd.
3.4 De stichting is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van de cursus.
3.5 Annuleren kan per brief, e-mail of telefonisch geschieden. De datum van het poststempel of het e-mail- of telefoonbericht gelden als annuleringsdatum.

4. Accommodatie
4.1 In de accommodatie mag niet worden gerookt.
4.2 Deelnemers slapen gemeenschappelijk. Mannen en vrouwen gescheiden. De stichting bepaalt de kamerindeling.
4.3 Indien behoefte is aan privé accommodatie informeert de stichting over de aanwezigheid van een hotel en diverse B&B’s op loopafstand van de dojo. Indien een deelnemer verkiest buiten de dojo te overnachten, heeft de deelnemer geen recht op reductie op het cursusgeld.

5. Gedrag, schade en aansprakelijkheid
5.1 De stichting verwacht respectvol gedrag van de deelnemer naar andere deelnemers, de organisatie en de dojo.
5.2 De organisatie zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordelijk verloop van de cursus. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kwetsuren, tenzij die verwijtbaar zijn toe te rekenen aan de stichting.
5.3 Deelname geschiedt altijd op eigen risico.
5.4 Eventuele schade veroorzaakt door een deelnemer zal op de veroorzaker worden verhaald.
5.5 De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig, op de vooraf aangegeven tijden, aanwezig te zijn voor deelname aan het programma. Het eventueel mislopen van programmaonderdelen of te laat aanwezig zijn van de deelnemer is nimmer reden tot restitutie.
5.6 Het programma is flexibel. Indien nodig past de stichting het programma aan, aan speciale wensen en behoeften van de groep.
5.7 De yogalessen, behandelingen en andere activiteiten zoals die worden aangeboden, zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. De deelnemer draagt zelf zorg om eventuele lichamelijke en/of psychische klachten met een gekwalificeerde arts te bespreken.
5.8 De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, of voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een yogales, behandeling of activiteit, tenzij dat verwijtbaar aan de stichting toe te rekenen valt.
5.9 Voorafgaand aan een yogales, behandeling of andere activiteit informeert de deelnemer altijd aan de docent of therapeut als hij/zij lichamelijke klachten heeft. Mogelijk kan het programma hierop aangepast worden.

6. Gezondheidsverklaring
6.1 Bij aanmelding dient de deelnemer via het inschrijfformulier altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, alsook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de cursus, meldt de deelnemer per omgaande aan de stichting.
6.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer, terwijl ook geen restitutie van het cursusgeld plaats vindt.

7. Overige voorwaarden
7.1 Ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering (laatst genoemde alleen voor buitenlandse deelnemers) zijn verplicht. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

7.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer.

8. Correspondentie
8.1 Alle correspondentie tussen stichting en de deelnemer geschiedt met de deelnemer zelf per e-mail op het door de deelnemer bij boeking opgegeven e-mailadres.
8.2 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de ontvangst van e-mail door het juist instellen van eventuele spamfilters.
8.3 De deelnemer kan zich nimmer beroepen op het niet ontvangen van een e-mail, wanneer de stichting kan aantonen dat deze wel is verstuurd.

9. Onvoorziene gevallen
9.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de stichting, rekening houdend met het Nederlandse recht, redelijkheid en billijkheid.

Laren, oktober 2019