Privacy verklaring

Privacy Verklaring Stichting Okido Yoga Dojo Nederland

Stichting Okido Yoga Dojo Nederland, hierna te noemen ‘de Dojo’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.okidoyoga.nl
Kloosterweg 4a, 7245 AJ Laren (Gelderland)
Maartje van Hooft is de Functionaris Gegevensbescherming van de Dojo. Zij is te bereiken via info@okidoyoga.nl

Welke gegevens?
De Dojo verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (seminars, trainingen, opleiding, bijscholingen, boekverkoop) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt hebt.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, via het inschrijfformulier, correspondentie en telefonisch

Met welk doel?
De Dojo verwerkt jouw persoonsgegevens om per email, post of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt. Daarnaast kan de Dojo jouw persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van het programma waaraan je deelneemt.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Dojo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
De Dojo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Het persoonlijk ingevulde inschrijfformulier voor een losse training wordt vernietigd na één jaar na het verstrijken van de training. Jouw contactgegevens, zoals hierboven beschreven, bewaren wij digitaal tot zeven jaar na jouw laatste deelname aan een activiteit. Als yoga-leraar word je, na toestemming, vermeld op de website van de Dojo.

Delen van gegevens
De Dojo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze communicatie met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek
De Dojo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Dojo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@okidoyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De Dojo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
De Dojo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@okidoyoga.nl